RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych zwane RODO.

Celem RODO jest ochrona danych osobowych osób fizycznych oraz ujednolicenie zasad przetwarzania w Unii Europejskiej.

Nasza firma prowadzi działalność, w czasie której zawieramy umowy, świadczymy usługi, a przez to przetwarzamy dane osobowe osób fizycznych. Jako administrator danych osobowych przekazujemy Państwu zasady ich przetwarzania oraz informujemy o prawach jakie przysługują osobom, których dane przetwarzamy.

Administratorem danych osobowych jest IMMUNIQ Beata Solon-Gogol. Siedziba firmy: ul. Sąsiedzka 1, 44-240 Żory.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się pod adresem:

IMMUNIQ Beata Solon-Gogol ul. Sąsiedzka 1, 44-240

Firma IMMUNIQ Beata Solon-Gogol przetwarza dane kontrahentów: dostawców, odbiorców oraz usługodawców (osób, które są pracownikami lub przedstawicielami naszych kontrahentów) oraz kandydatów do pracy w IMMUNIQ (Dane osobowe ujęte w CV są wykorzystywane wyłącznie w celu bieżącej rekrutacji. Po zakończeniu rekrutacji wszystkie CV są niszczone, a CV przesłane na e-maile są usuwane).

Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy lub zamówienia, dochodzenie roszczeń, wystawianie i przechowywanie faktur oraz sprawdzanie wiarygodności płatniczej w związku z zawarciem i wykonaniem umowy

 

Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa, z rejestrów CEIDG, ze stron internetowych, od kontrahentów IMMUNIQ.

Dane osobowe przekazywane są osobom, które są upoważnione przez nas do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych; podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi niezbędne do wykonania umowy, np. kurierzy, przewoźnicy, firmy świadczące dla IMMUNIQ usługi prawne, usługi BHP oraz IT.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym zwłaszcza związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji rachunkowej.

Firma IMMUNIQ Beata Solon-Gogol nie dokonuje profilowania.

Przysługuje Państwu prawo do dostępu i sprostowania swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 

CONTACT US!

If you need detailed information on products, our promotions or you need an individual pricing,
we’ll be happy to help you and answer all of your questions. Please fill out the contact form below: